Рівненська крайова організація Народного Руху України | 097 88 94 633 | info@nru.rv.ua

Цінності

Цінності Народного Руху України

Преамбула

Фундаментальні принципи національної демократії, непорушність прав і свобод людини і громадянина є основоположними цінностями світогляду, ідеології і програми Народного Руху України.
Політична, економічна та соціальна дійсність сьогодення України формує серйозні виклики для її національної державності, демократичних принципів та свобод громадян. Процеси глобалізації, економічної та політичної інтеграції, що протікають у світі, а також розвиток полікультурності супроводжуються паралельними процесами зростання соціального напруження; культурного, політичного та соціального відчуження індивідів; артикуляцією та ескалацією міжкультурних відмінностей; порушенням демократичних стандартів і посиленням авторитарних тенденцій навіть у тих державах, що стоять на платформі демократії.
Одним із негативних наслідків процесів інтеграції та глобалізації стала проблема спільних цінностей, як системи спільних поглядів та світоглядних позицій. Разом з тим, у сучасному світі дедалі серйознішою стає проблема ідентичності,як індивідуальної так і колективної, що пов’язано з процесами відчуження політичної та економічної влади, а також її інститутів від пересічних громадян. Наднаціональні органи та наднаціональні рівні влади, що є невід’ємними складовими інтеграційних процесів, зокрема в Європі, окрім позитивного ефекту призводять до зменшення відчуття впливовості та значущості пересічних громадян, нерозуміння свого місця у суспільстві, а також того об’єкту, з яким індивід має себе ототожнювати – нації, держави, міжнародного об’єднання тощо. Криза ідентичностей та криза цінностей є серйозними та актуальними проблемами для сучасного світу, зокрема, держав із західною моделлю демократії.
Україна, яка є частиною європейського соціального, політичного, економічного та культурного простору, на сьогодні стоїть перед особливими викликами, що характерні саме для українських реалій. Ці виклики лежать як в площині внутрішньої політики (зокрема, подолання високого рівня корупції, захисту прав і свобод громадян, подолання авторитарних тенденцій та монополізації влади та інші), так і зовнішньої (неухильне дотримання європейського вектору інтеграції, супротив зовнішнім намаганням змінити цей вектор на інтеграцію в межах колишнього радянського простору, зокрема, Митний Союз).
Виклики сьогодення, як спільні для держав Європи та інших західних демократій, так і ті, що стоять тільки перед Україною, можуть та мають бути подолані за допомогою основоположних цінностей та чіткого розуміння того, що права та свободи людини і громадянина є категорією вразливою до проявів авторитаризму і монополізації влади у суспільстві, а отже за дотриманням прав і свобод має йти щоденний контроль та боротьба кожним членом суспільства.
Народний Рух України твердо стоїть на позиції необхідності неухильного дотримання демократичних стандартів в українському суспільстві, що зробить можливим його більш інтенсивну та ефективну інтеграцію в загальний європейський простір. Цінності НРУ відображають, з одного боку, загальні для центристського та правоцентристського політичного спектру Об’єднаної Європи, а з іншого, специфічні для українського суспільства світоглядні позиції та орієнтири.
Головними цінностями НРУ є людина, родина, громада, нація, національна держава, демократичні права і свободи, поєднані з відповідальністю; справедливість, рівність та повага людської гідності; солідарність та внутрішня єдність нації; субсидіарність; вільний ринок з соціальною складовою як система економічних відносин.

Вільна особистість – інтегроване суспільство –національна держава
Людина є найвищою цінністю у демократичному суспільстві. Визнання життя, здоров’я, гідності та її захисту, прав і свобод людини є непорушними та основоположними цінностями і невід’ємною складовою функціонування демократії. Без поваги до людини та гарантованого захисту її прав і свобод руйнуються основи демократичного суспільства, порушується баланс між приватним та публічним, між державою та індивідом. Цінність людини і повага до неї як особистості визначають ступінь зрілості суспільної свідомості та рівень демократичності суспільства загалом.
Родина є природною та найбільш важливою колективною одиницею суспільства. Родина є фундаментом для консолідованого суспільства, в якому солідарність є цінністю, а також запорукою налагодження зв’язку поколінь і трансляції соціальних, культурних та історичних знань, уявлень та пам’яті. Як джерело та середовище первинної соціалізації індивідів, родина виконує надзвичайно важливу функцію виховання, а отже є головним соціальним інститутом суспільства і беззаперечною цінністю. Зважаючи на значущість інституту родини, він має всебічно захищатися та підтримуватися суспільством та державою. НРУ твердо стоїть на тій позиції, що держава повинна забезпечувати всі необхідні соціальні та економічні умови, аби народження та повноцінне виховання дітей було бажаним, свідомим та привабливим рішенням та вибором. Саме тому НРУ не визнає абортів як методів планування сучасної родини і вважає, що суспільство має всіляко сприяти свідомій відмові від абортів на користь народження, а держава має гарантувати соціально-економічні умови для підвищення привабливості такого вибору. Здорова, повноцінна та міцна родина є найкращим осередком виховання повноцінної особистості.
Громада є невід’ємною складовою демократичного суспільства і визнається цінністю, оскільки саме громада є джерелом, з одного боку, суспільної солідарності, а з іншого – громадянської активності та свідомості. Саме громада є тим соціальним і культурним осередком, на базі якого формується розуміння громадянами спільних інтересів, відбувається пошук шляхів їх задоволення, досягається консенсус. Громада є фундаментом громадянського суспільства, яке варто розуміти не як суспільство громадян, розрізнених, атомізованих одиниць, а як суспільство громад. Саме в межах громади індивіди набувають відчуття приналежності до цілого, вчаться брати участь у вирішенні локальних справ і брати не себе відповідальність за те, що відбувається в суспільстві або в громаді.
Нація в сучасних умовах глобалізації і полікультурності не перестає бути цінністю і набуває все більшого значення як духовна, громадянська єдність індивідів, що є добровільно та свідомо інтегрованими у спільну для них соціально-політичну та культурну реальність, мають спільні уявлення про належне і спільні цінності. НРУ завжди стояв та стоїть на позиції важливості нації як єдності, як найвищої форми громадянського єднання і відчуття соціальної, політичної, історичної та духовної спільності.
Національна держава також є цінністю інтегрованою у вихідні ціннісні орієнтири Народного Руху України. Національна держава є зовнішньою формою, інституційним вираженням нації, її практичного втілення в управлінських структурах. Національна держава – це держава, що в конкретних адміністративно – управлінських інститутах, соціально-політичних нормах, стандартах, визначених правилах і процедурах емпірично виражає ідеї, покладені в основу буття нації як уявної спільноти. Національна держава виконує функцією розкриття нації як віртуальної, ментальної спільності в емпіричному просторі, вливаючи націю в практичну площину інститутів, механізмів та інструментів спільного існування індивідів, що відчувають приналежність до нації як громадянської спільноти.

Демократичні права і свободи. Свобода та відповідальність

Дотримання прав та свобод є невід’ємною складовою демократичного суспільства, модель якого має і надалі розвиватися в Україні. Свідомий прояв поваги до прав і свобод інших, а також конституційні механізми попередження випадків обмеження прав та свобод інших покладені в основу цілісності, інтегрованості суспільства та його функціонування на основі принципу верховенства права.
Комуністичне минуле України, так само як і інших пострадянських держав, доводить, що демократичні права і свободи є фундаментом вільного розвитку особистості та нації до якого вона належить, в цілому.
Впровадження демократичних принципів та стандартів у суспільно-політичному житті визначає перспективи розвитку держави та суспільства у сучасному світі.
Свобода сучасного індивіда в суспільстві розуміється у нерозривному зв’язку із принципом відповідальності індивіда за свої вчинки і вибір, який він робить з огляду на свою свободу.
Кожен член суспільства вважається вільною, але відповідальною одиницею соціального, економічного та політичного простору, що перебуває у тісному взаємозв’язку та взаємозалежності з іншими членами суспільства.
Через свободу та відповідальність поєднуються в цінностях Народного Руху України традиційне та модерне. Традиційне в цьому контексті розуміється як ставлення до індивіда, з огляду на його взаємозв’язки з іншими індивідами, як до члена інтегрованого у спільноту. Модерне – означає ставлення в той же час до індивіда не як до повністю підконтрольної спільноті одиниці, а як до самостійного суб’єкта, що має власний простір свободи у національному бутті. Обмеження свободи індивіда можливе лише щодо його виходу за межі невідчужуваних прав і свобод людини, і лише у випадку, коли дії індивіда утискають, дискримінують, обмежують свободу іншого індивіда чи суперечать національним інтересам.
Кожен індивід на основі комбінації свободи та відповідальності виступає повноцінним учасником процесу розбудови, конструювання суспільства з метою його постійного прогресу, вдосконалення та головне – відповідності моделі та ладу актуальним потребам його членів та викликам часу.
Свобода є невід’ємною частиною самої суті людини, відповідальність людини за її вчинки – це прояв її свідомого ставлення до суспільства як спільноти, до якої вона належить, і розуміння своєї інтегрованості у цю спільноту як систему зв’язків та відносин між її членами та створеними інститутами.
Неухильний рух вперед можливий тільки як результат спільних зусиль вільних членів суспільства. Відповідальність як принцип покликана збільшувати надбання спільної діяльності індивідів.
Саме свобода та відповідальність є рушіями суспільного прогресу. Адже якщо індивіди, що мають свободу беруть участь у вдосконаленні суспільства, це є проявом їхньої відповідальності, громадянської свідомості, а отже суспільний порядок, що створюється чи розвивається, легітимується в такий спосіб. Нерозривне поєднання свободи та відповідальності стосується не тільки окремих індивідів, але і їх об’єднань, груп, спільнот.
Завданням влади є забезпечення необхідних умов для повноцінної реалізації членами суспільства їхньої свободи, застосування та розвитку індивідами їхніх здібностей. Завдяки необхідності та обов’язку влади створювати умови для індивідуального розвитку людини як окремої одиниці або ж як члена спільноти досягається високий рівень довіри до влади та відбувається її легітимація.
Справедливість, рівність та повага людської гідності

Всі люди є рівними у своїх правах та свободах, а відтак упереджене ставлення до будь-кого на основі таких ознак як походження, стать, вік, погляди, національна та релігійна приналежність, соціальний статус або стан здоров’я є неприпустимими.
Кожен має право на повноцінну самореалізацію, і стримуючим та обмежуючим фактором у цьому контексті може бути тільки порушення простору прав і свобод іншого індивіда чи національних інтересів.
Рівність є цінністю, що нерозривно пов’язана з цінністю свободи та логічно її доповнює в площині практичних можливостей реалізації індивідом його талантів та здібностей.
Справедливість також є фундаментальною цінністю, яка повинна бути втілена у створених для членів суспільства умовах реалізації ними своєї свободи. Справедливість є метою, над якою спільно мають працювати різні актори суспільно-політичного життя: держава, соціальні та політичні актори, українське громадянське суспільство.
Справедливість повинна проявлятися у різних площинах. У соціальній площині вона утверджується державою та іншими акторами через сприяння створенню такої моделі співіснування індивідів та функціонування суспільства, яка максимально можливо забезпечує рівні соціальні умови для реалізації здібностей, з одного боку, та підтримку індивідів, які не здатні себе утримувати. Справедливість у правовій площині означає рівність всіх перед законом, відсутність вибіркового ставлення та громадян, адже закони та право загалом мають відображати повагу до фундаментальних прав і свобод людини і громадянина.
У демократичному суспільстві завжди існує проблема співіснування більшості та меншості, при чому у різних сферах: від політичної більшості та меншості, до культурної, етнічної, релігійної та інших. Справедливість, рівність та повага до людської гідності і у цьому контексті мають бути дотримані, адже обмеження невід’ємних прав і свобод меншості за допомогою повноважень та можливостей більшості буде суперечити демократичним принципам та заважатиме реалізації меншістю своїх фундаментальних прав і свобод.

Солідарність та єдність суспільства
Солідарність є усвідомленою спільною відповідальністю членів суспільства, розумінням приналежності до одного суспільства та взаємозалежності між його членами. Це умова досягнення спільного блага як мети існування суспільства.
Солідарність та єдність у суспільстві роблять можливим формування спільних та загальних інтересів. Загальний інтерес означає не просто суму окремих індивідуальних інтересів, а точку консенсусу, позицію усвідомленого спільного та необхідного для спільноти в цілому. Загальний інтерес є усвідомленою спільнотою потребою, реалізація якої в той же час є інструментом задоволення і індивідуальних потреб також, адже створює умови для задоволення потреб та інтересів членів суспільства.
Солідарність має проявлятися на всіх рівнях соціального та політичного співіснування індивідів, починаючи від сім’ї, громади, спільнот різного формату та характеру і аж до нації, як основної форми спільноти, та міжнародних спільнот на кшталт Європейського Союзу.
Субсидіарність
Субсидіарність у сучасному демократичному суспільстві визнається Народним Рухом України важливою цінністю та принципом, що дозволяє підвищити добробут громадян, громад, спільнот та нації в цілому.
Одним з найбільш значущих принципів демократії є впорядкована та прозора децентралізація ресурсів та механізмів управління, створення такої системи влади та управління в державі, яка б стримувала спроби монополізації влади будь-яким суб’єктом. Субсидіарність є принципом і способом організації влади і управління таким чином, що вирішення суспільної проблеми здійснюється на тому їх рівні, на якому це призведе до найбільш ефективного і продуктивного розв’язання цієї проблеми. Тобто, субсидіарність означає, що якщо проблему можна успішно розв’язати на тому рівні, на якому вона виникла, без залучення більш високих щаблів влади, то це буде найкращим управлінським рішенням не тільки з точки зору ефективності управлінських процесів, але і через те, що в такий спосіб вирішення нагальних суспільних проблем буде відбуватися на рівні близькому до пересічних громадян. Це дозволяє активно залучати громадян та громади в цілому до формування порядку денного розв’язання актуальних проблем. Так, може бути подолана проблема відчуження громадян від влади, яка з часом перестає приймати запити від суспільства, і, відповідно, належно реагувати на його потреби.
Саме через те, що субсидіарність робить владу та її здійснення ближчими до громадян, сприяє їм в участі конструювання суспільних реалій, вона перестає бути просто принципом чи механізмом і набуває ролі цінності у сучасному суспільстві.
Субсидіарність успішно застосовується на теренах Європейського Союзу, сприяючи ефективному розподілу функцій та повноважень між місцевим, регіональним, національним та наднаціональним рівнями влади. В сучасній Україні субсидіарність розуміється нами як цінність, оскільки вона сприяла би реалізації принципу «народ – джерело влади», подоланню відчуженості громадян від влади, демократизації і прозорості діалогу між суспільством та владою. Це також дозволить убезпечити Україну від регресу на шляху демократичного розвитку, відродження авторитарних тенденцій та згортання демократичних надбань.
Вільний ринок з соціальною складовою як система економічних відносин
Вихідними цінностями Народного Руху України в економічній сфері є поєднання принципу вільного конкурентного ринку з такими принципами як солідарність та соціальна справедливість. Це формує модель соціально орієнтованої ринкової економіки, яка, відповідаючи потребам часу, передбачає вільну конкуренцію, активну підтримку приватної ініціативи і надання переваги приватній ініціативі, а не державній до тих пір, поки остання не виявиться набагато ефективнішою в умовах вільного ринку.
Держава має віднайти баланс між вільним ринком та можливістю збереження за державою ролі регулятора, коли у цьому постає економічно обґрунтована потреба.
Народний Рух України вважає, що досягнення загального підвищення добробуту в державі є неможливим, якщо не буде враховано необхідність покращення умов життя та добробуту кожного члена суспільства. Соціально орієнтована ринкова модель це враховує і передбачає, що економічна сила – чи-то ринку, чи-то держави – не повинні призводити до обмеження свободи громадян, порушення принципу рівності чи несправедливості. Саме ця модель дозволяє забезпечити дотримання принципу свободи за допомогою механізму ринку. Так поєднуються політичні та економічні цінності. Зокрема, гармонійно поєднуються індивідуальні свободи, право на приватну власність, вільна ринкова конкуренція, з одного боку, та соціальні права, національні інтереси та довгострокова стратегія розвитку держави.
Підприємництво, приватна ініціатива та індивідуальна відповідальність у конкурентному ринковому середовищі є основними принципами, проте вони мають узгоджуватися із допомогою найменш незахищеним верствам населення, які за принципом солідарності не можуть бути виключені з процесу економічного і соціального розвитку, хоча і не можуть забезпечити своє гідне існування в ринкових умовах самостійно.
Джерело: nru.org.ua